Sunday, October 10, 2010

Слики од акции за рециклирање

 СИТЕ ВО АКЦИЈА!!!  ДА ЈА СПАСЕМЕ 
                                                                             ЗЕМЈАТА!!!

    ОВА СЕ РЕЦИКЛИРАНИ ШИШИЊА.


СИТЕ САКАМЕ ДА ЈА СПАСИМЕ ПЛАНЕТАТА ОД ДЕПОНИИ, ЗАТОА РЕЦИКЛИРАЈ!

ОВИЕ ЛУЃЕ САКААТ
ДА ЈА СПАСАТ ЗЕМЈАТА,
АЈДЕ ДА МУ ПОМОГНЕМЕ И ДА СЕ ВКЛУЧИМЕ ВО АКЦИЈАТА!

Отпад

 Отпад е секој материјал кој на човекот веќе не му е потребен и го исфрлил.
      Постојат различни видови на отпади како што се:
-хартија
-стакло
-лим...
     Годишно во Европа се фрлаат:
хартија33%
органски
отпад
20%
стакло10%
метал8%
пластика7%
тканина4%
останато18%

     Депонија е местото каде што стои не рециклираниот отпад. Некаде околу 80% од отпадот во Европа лежи  во депонии.
Отпад покрај некој пат


Нешто за рециклирањето...

     Рециклирањето е издвојување на материјалот од отпадот-(материјал што се исфрла) и негово повторно користење. Вклучува собирање, издвојување, преработување и изработување на нови производи од искористените работи или материјали. Многу од отпадните материјали можат повторно да се искористат ако се соодветно одделени.
     Во рециклирањето спаѓа се што може повторно да се искористи, а да не се фрли. Во светот постојат центи за рециклирањекои го искористуваат материјалот од стари работи за да направат нови, додека кај нас такви центри се уште нема. Постојат ретки центри за собирање на стара хартија, а во најново време има контејнери за собирање на пластични шишиња од различни пијалоци. Со рециклирањето ја заштитуваме природата од грди депонии околу населените места и позитивно делуваме на еколошката свест на населението.

Знакот за рециклирање